Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes165
mod_vvisit_counterCelkovo900779
online: 24 

Zápis s.r.o. do Obchodného registra

Obchodný register zapíše eseročku do piatich pracovných dní

Podnikám 10 rokov ako fyzická osoba a uvažujem o založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody podnikania tzv. eseročky? Aké náklady musím vynaložiť na založenie spoločnosti? Môžem použiť svoj živnostenský list pre novú firmu? Zodpovedám ako spoločník za dlhy spoločnosti s ručením obmedzeným? Ako dlho trvá celý proces založenia s.r.o.?

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným je zakotvená v § 105 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti. Spoločnosť môže mať najmenej jedného a najviac 50 spoločníkov. Veľkou výhodou je, že spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedná osoba. Zákonodarca to chápe ako podporu malého a stredného podnikania. Keďže spoločník nezodpovedá za záväzky spoločnosti osobným majetkom, legislatíva zakazuje horizontálne a vertikálne reťazenie spoločností s ručením obmedzeným. Preložené do jednoduchej reči: jedná fyzická osoba môže založiť najviac tri jednoosobové s.r.o. Zákaz vertikálneho reťazenia znamená, že jednoosobová spoločnosť nemôže ako jediný spoločník založiť ďalšiu jednoosobovú s.r.o. ako dcérsku spoločnosť.

Základne imanie spoločnosti musí byť minimálne 5 000 eur, pričom peňažný vklad každého spoločníka musí byť najmenej 750 eur. Ak teda dvaja manželia chcú založiť spoločnosť s minimálnym základným imaním a manžel podnikateľ chce mať čo možno najvyšší vklad, bude mať peňažný vklad 4 250 eur a obchodný podiel 85 percent. Dovtedy nepodnikajúca manželka bude mať peňažný vklad 750 eur a obchodný podiel 15 percent. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu spoločnosti: v praxi je to najčastejšie s.r.o. Spoločnosť nemôže založiť ako zakladateľ spoločník, ktorý má daňové nedoplatky. Je to z toho dôvodu, že spoločnosti s ručením obmedzeným sú z hľadiska objemu daňových nedoplatkov najväčšími daňovými dlžníkmi.

V procese založenia spoločnosti existujú dve fázy: založenie a vznik s.r.o. Spoločnosť je založená uzatvorením spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú musia podpísať všetci spoločníci úradne overeným podpisom. Za dátum založenia spoločnosti sa považuje deň, kedy posledný zo spoločníkov podpísal spoločenskú zmluvu. Spoločenská zmluva musí obsahovať 10 obligatórnych náležitostí, ktoré špecifikuje § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka. Spoločníci v spoločenskej zmluve určia správcu vkladu, ktorý do vzniku spoločnosti spravuje vložené peňažné vklady spoločníkov. Správca vkladu podpíše vyhlásenie správcu vkladu o splatení peňažných vkladov rovnako úradne overeným podpisom. Tento dokument je jediným dokladom preukazujúcim naakumulovanie finančných prostriedkov vo forme peňažných vkladov spoločníkov. Obchodný register v súčasnosti nemôže vyžadovať výpis z účtu, na ktorom sú uložené finančné prostriedky predstavujúce základne imanie spoločnosti.

Spoločenská zmluva musí obsahovať aj dve na prvý pohľad bagateľné klauzuly: prvou je zmluvný článok, či zakladajúci spoločníci majú v porovnaní s potenciálnymi budúcimi spoločníkmi výhody v súvislosti s tým, že sa podieľali na založení spoločnosti alebo na nadobudnutí podnikateľského oprávnenia. Autor v spoločenskej zmluve zväčša píše, že zakladatelia takéto privilégia nemajú. Druhou klauzulou je ustanovenie o predpokladaných nákladoch súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. Autor zvyčajne v texte spoločenskej zmluvy vyčísľuje predpokladané náklady na sumu 1 000 eur. Ide skutočne o hrubý odhad a nikto nebude v budúcnosti skúmať, či náklady boli vynaložené v tejto výške.

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným sú konatelia. Konateľmi môžu byť len fyzické osoby a musia byť bezúhonné; to znamená, že musia mať čistý výpis z registra trestov. Konatelia môžu, ale nemusia byť zároveň spoločníkmi spoločnosti. Konateľ môže byť v spoločnosti aj zamestnaný. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov, ktorí môžu za spoločnosť podpisovať samostatne alebo spoločne. V jednoosobovej s.r.o. potom jedná osoba môže vystupovať v trojjedinom postavení: je spoločníkom, konateľom a súčasne aj zamestnancom v tej istej spoločnosti. Konateľ predkladá registrovému súdu úradne overený podpisový vzor.

Pri založení jednoosobovej s.r.o. musí spoločnosť predkladať registrovému súdu vyhlásenie, že v prípade spoločníka fyzickej osoby tento nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s ručením obmedzeným. V prípade jediného spoločníka právnickej osoby tento musí vydať vyhlásenie, že zakladateľom je právnická osoba, ktorá má viacerých spoločníkov.

Spoločnosť musí mať užívací titul na nehnuteľnosť, v ktorej má sídliť. V praxi spoločnosť preukazuje sídlo najčastejšie zmluvou o nájme nebytových priestorov, ak platí za prenájom sídla nájomné. Ak je jeden zo spoločníkov vlastníkom nehnuteľností a chce dať firme sídlo grátis, podpíše vyhlásenie vlastníka o sídle spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájomnú zmluvu, resp. vyhlásenie vlastníka nemusia zúčastnené strany podpísať úradne overenými podpismi. Sídlom spoločnosti musí byť štandardná adresa s uvedením ulice, orientačného čísla budovy, PSČ a obce. Ako sídlo spoločnosti v súčasnosti nemožno zapísať P.O.Box

V čase od založenia do vzniku spoločnosti je spoločnosť právny hybrid: spoločnosť ešte nie je právnická osoba, ale konatelia môžu pod hlavičkou spoločnosti vykonávať niektoré právne úkony. Napríklad podpíšu nájomnú zmluvu, podajú návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra alebo vybavia živnostenský list. Konatelia spoločnosti vyplnia formulár pre právnickú osobu a doručia ho na živnostenský úrad. Vzor formulára možno stiahnuť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.civil.gov.sk, sekcia živnostenské podnikanie. Živnostenský úrad prelustruje elektronickou formou výpis z registra trestov konateľov a následne vydá spoločnosti živnostenský list. Po novom sa toto živnostenské oprávnenie volá Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Živnostenský úrad vydá spoločnosti živnostenský list v lehote do 5 dní. Všetky živnosti sú uvedené na jednom osvedčení o živnostenskom oprávnení. Za každú voľnú živnosť zaplatí spoločnosť správny poplatok 5 eur a za viazanú živnosť 15 eur. Pred návštevou živnostenského úradu by si mali spoločníci urobiť jasno v tom, aké predmety podnikania chcú zapísať. Ako metodickú pomôcku môžu použiť Zoznam odporúčaných vo Pred návštevou živnostenského úradu by si mali spoločníci urobiť jasno v tom, aké predmety podnikania chcú zapísať. Ako metodickú pomôcku môžu použiť Zoznam odporúčaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, ktorú nájdu na spomínanej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Platná právna úprava neumožňuje automaticky transformovať podnikanie fyzickej osoby do právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným. Znamená to, že eseročka nemôže použiť „starý“ živnostenský list podnikateľa fyzickej osoby, ale musí si vybaviť „nové“ osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Proces vzniku spoločnosti vstupuje do druhej fázy: konatelia ako navrhovatelia vyplnia formulár Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným od obchodného registra a podpíšu ho pred notárom. Ako prílohy priložia k návrhu spoločenskú zmluvu, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie jediného spoločníka, podpisový vzor konateľa, nájomnú zmluvu a úradne overenú kópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Registrový súd zapíše novú spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra v lehote do 5 pracovných dní. Za zapísanie spoločnosti do obchodného registra zaplatí firma súdny poplatok 331,50 eura.