Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes168
mod_vvisit_counterCelkovo900782
online: 26 
Zdanenie predaja obchodného podielu s.r.o.

Otázka:

Má spoločník zdaniť predaj obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným? Ak áno, o aký druh príjmu ide? Môže si uplatniť aj nejaké výdavky?Odpoveď:

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa.

Či bude príjem z predaja obchodného podielu podliehať zdaneniu alebo či bude od dane z príjmov oslobodený, záleží od toho, v ktorom roku spoločník predávaný podiel nadobudol.

Dosiahnutý príjem z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným je príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za výdavok sa považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu. Ak napr. spoločník vložil do spoločnosti ako vklad 50 000 eur a obchodný podiel predal za 60 000 eur, základom dane je suma 10 000 eur (60 000 – 50 000).

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B za príslušné zdaňovacie obdobie sa príjem z prevodu obchodného podielu uvádza v časti Oddiel VIII, v tabuľke č. 3, na riadku č. 6.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na možnosť oslobodenia od dane podľa § 9 ods. 1 a podľa § 52 ods. 2 a ods. 21 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 52 ods. 21 platného zákona o dani z príjmov vyplýva, že na zdanenie príjmu z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach obstaraných pred 1. 1. 2004, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov, sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.

Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. bol od dane oslobodený príjem z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presiahla päť rokov; od dane neboli oslobodené príjmy z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak o ich obstaraní daňovník účtoval, a to do piatich rokov od skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Z uvedených ustanovení zákonov vyplýva, že ak ide o predaj obchodného podielu, ktorý spoločník nadobudol do 31. 12. 2003, tento príjem z predaja dosiahnutý po roku 2008 bude od dane z príjmov oslobodený, keďže od nadobudnutia podielu do jeho prevodu uplynie doba dlhšia ako päť rokov. Pre uplatnenie oslobodenia je podstatný dátum vzniku účasti a dátum zániku účasti na obchodnej spoločnosti (najmenej päť rokov). Nie je podstatné, či v uvedenom období napr. došlo k zvýšeniu obchodného podielu.

V opačnom prípade (ak nepôjde o oslobodený príjem) si spoločník zdaní príjem z predaja obchodného podielu podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B podľa už uvedeného postupu.

Dosiahnutý základ dane z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov je povinný spoločník zdaniť v daňovom priznaní za rok, v ktorom obdržal úhradu za predaj obchodného podielu.

Daňovník, ktorý má príjem z predaja obchodného podielu, si môže za zdaňovacie obdobie roka 2010 uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov. Ide o oslobodenie do výšky päťnásobku sumy platného životného minima (pre rok 2010 do výšky 925,95 eura, teda päťnásobok sumy platného životného minima 185,19 eur). Ak takto vymedzené príjmy sumu 925,95 eura presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu. Ustanovená suma pre oslobodenie však platí pre úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu obchodného podielu. Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 (príjmy z prenájmu) a § 8 ods. 1 písm. a) (príjmy z príležitostných činností vrátane z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľného majetku), uplatní sa najskôr oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. h) a následne podľa § 9 ods. 1 písm. j), najviac však v úhrne päťnásobku platného životného minima. Do riadku č. 6 stĺpca 1 tabuľky č. 3 daňového priznania sa uvedie kladný rozdiel medzi príjmom z obchodného podielu a výdavkom (hodnota vkladu) znížený o päťnásobok platného životného minima pre rok 2010 (925,95 eur).

Pre zdaňovacie obdobie roka 2011 sa novelou zákona o dani z príjmov hranica na oslobodenie vymedzených ostatných príjmov (§ 8) znížila a je určená pevnou sumou vo výške 500 eur