Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes167
mod_vvisit_counterCelkovo900781
online: 26 
Podiely na zisku 2012, zmeny v odvodoch a zdaňovanie - novinky

Skončilo sa zdaňovacie obdobie roka 2011, väčšina firiem už má hotové alebo dokončuje účtovné uzávierky, firmy teda môžu začať rozdeľovať dosiahnutý zisk.

Čo robiť s vyplateným podielom na zisku? Musíte podiely zo zisku uviesť do daňového priznania? Je potrebné ho zdaniť? Platia sa odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?


V roku 2012 dochádza pri platení odvodov z vyplatených podielov na zisku k zmene. Z podielov na zisku vyplatených po 1. januári 2012 zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2011 sa už platí poistné na zdravotné poistenie.

Prečítajte si odpovede našich odborníkov k podielom na zisku vyplácaných spoločníkom, konateľom, zamestnancom. Dozviete sa, že pre posúdenie odvodovej a daňovej povinnosti je rozdiel, či je podiel na zisku vyplácaný osobe s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, či ide o podiel na zisku dosiahnutom za rok 2011 alebo podiel na zisku dosiahnutý pred rokom 2011 a napr. aj to, aký je rozdiel medzi dividendou a tantiémou.

Definícia dividendy a tantiémy

Otázka:

Ktorá právna norma ustanovuje pojmy „dividenda“ a „tantiéma“? Zákon o dani z príjmov ustanovuje, ktoré príjmy sú predmetom dane z príjmov, ktoré nie sú predmetom tejto dane, resp. sú od dane z príjmov oslobodené. Z daňového hľadiska dividenda a tantiéma poskytovaná obchodnou spoločnosťou alebo družstvom nie je predmetom dane alebo je predmetom dane, avšak od dane oslobodená v súlade so zákonom o dani z príjmov?

Odpoveď:

Podľa § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

Podľa § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie. Podľa § 123 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (tantiéma).

Podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené aj príjmy poskytnuté ako podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Na základe uvedeného predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určený na rozdelenie osobám, ktoré na podieľajú na ich základnom imaní (napr. akcionár, resp. aj spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným) a podiel na zisku (tantiéma) člena štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti (napr. člen dozornej rady), ktorý sa nepodieľa na základnom imaní tejto spoločnosti.

Podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancom bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (napr. zamestnanci akciovej spoločnosti, ktorí nie sú jej akcionármi), za ktorého sa považuje aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, sú oslobodené od dane.

Ak však vyplatí zamestnancom podiel na zisku štátny podnik, v tomto prípade nejde o príjem oslobodený od dane, ide o zdaniteľný príjem týchto zamestnancov.

Zdravotné odvody pri výplate podielu na zisku v roku 2012

Otázka:

V prípade, že spoločnosť vyplatí podiel na zisku v roku 2012, aké odvody na zdravotné poistenie je povinná odviesť?

Odpoveď:

Zákonom č. 499/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 580/2003 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý upravil v § 36 ods. 12 zákona o zdravotnom poistení platenie odvodov z podielu na zisku, ak podiel na zisku bude vyplatený z účtovného obdobia za rok 2011.

Podľa uvedeného ustanovenia povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo až po účinnosti zákona o zdravotnom poistení, t. j. z podielu na zisku dosiahnutého z účtovného obdobia za rok 2011, vyplateného najskôr v roku 2012.

Zdravotné poistenie z tohto podielu na zisku sa bude vysporiadavať prvýkrát v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia za rok 2012 v roku 2013. Zdravotné poistenie z podielu na zisku zaplatí spoločník, konateľa, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec štátu... sám pri podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie z príjmu, ktorý presiahne sumu 329,06 €/rok, sadzba poistného je 10 %.

Vyplýva to z § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení. Z podielu na zisku vykázaného z účtovného obdobia pred rokom 2011 (rok 2010, 2009, 2008, 2007,...) vyplateného v roku 2012 sa poistné na verejné zdravotné poistenie odvádzať nebude.

Vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného ustanovuje vyhláška č. 130/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2012, ktorá hovorí o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Podiel na zisku za rok 2011 vyplatený spoločníkovi, odvody na zdravotné poistenie

Otázka:

Spoločníkovi bude v roku 2012 vyplatený podiel na zisku vykázaný z účtovného obdobia za rok 2011. Bude spoločník z vyplateného podielu na zisku platiť poistné na zdravotné poistenie, ak je zároveň zamestnancom v pracovnom pomere a odvody na zdravotné poistenie platí každý mesiac z pracovného pomeru z maximálneho vymeriavacieho základu?

Odpoveď:

Nie, spoločník, ktorému bude v roku 2012 vyplatený podiel na zisku vykázaný z účtovného obdobia za rok 2011, nebude zatiaľ podľa platnej legislatívy z vyplateného podielu na zisku platiť poistné na zdravotné poistenie vzhľadom na to, že spoločník je zároveň zamestnancom v pracovnom pomere a odvody na zdravotné poistenie platí z tohto pracovnoprávneho vzťahu z maximálneho vymeriavacieho základu.

Podiel na zisku nezvyšuje maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie z podielu na zisku zaplatí spoločník sám pri podaní ročného zúčtovania verejného zdravotného poistenia z príjmu, ktorý presiahne sumu 329,06 €/rok (sadzba poistného je 10 %), len v prípade, ak mu vznikne povinnosť (do maximálneho vymeriavacieho základu). Vyplýva to z § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení, ako aj ustanovenie § 13 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení o minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe.

Odvody z podielu na zisku zamestnancom bez majetkovej účasti

Otázka:

Podlieha podiel na zisku vyplatený zamestnancom bez majetkovej účasti odvodom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie?

Odpoveď:

Áno, podiel na zisku vyplatený zamestnancom bez majetkovej účasti podlieha odvodom na sociálne poistenie, ktoré zamestnávateľ vysporiadava pri samotnej výplate zamestnancovi a na zdravotné poistenie, ktoré si vysporiadava sám zamestnanec v rámci ročného zúčtovania verejného zdravotného poistenia za kalendárny rok, v ktorom bol podiel na zisku zamestnancovi vyplatený v nasledujúcom kalendárnom roku.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov

Podiel na zisku je pre zamestnanca bez majetkovej účasti príjmom zo závislej činnosti, ktorý je podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodeným príjmom.

Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení

Zdravotné poistenie z podielu na zisku zaplatí zamestnanec sám pri podaní ročného zúčtovania verejného zdravotného poistenia z príjmu, ktorý presiahne sumu 329,06 €/rok, sadzba poistného je 10 %. Vyplýva to z § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení.

Z pohľadu zákona o sociálnom poistení

Podľa § 138 ods. 1 druhej vety zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je vymeriavacím základom zamestnanca aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Odvody poistného z podielu na zisku občana SR, ktorý je poistencom iného členského štátu EÚ

Otázka:

Fyzická osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou a s trvalým pobytom na území SR je spoločníkom slovenskej spoločnosti s r. o. Žiaden iný typ pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého by mu plynul nárok na príjem zo závislej činnosti a povinná účasť na zdravotnom a sociálnom poistení, nevykonáva.

Táto fyzická osoba je poistená v zdravotnom a sociálnom systéme štátu, ktorý patrí do EÚ. V tomto štáte má zároveň prechodný pobyt a zdržuje sa v ňom aj jeho manželka a dieťa. Spoločnosť s r. o. so sídlom na území SR vyplatí spoločníkovi podiely na zisku dosiahnuté za rok 2011.

Je potrebné spoločníka prihlásiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne? Je povinnosťou zamestnanca a zamestnávateľa zaplatiť z vyplatených podielov na zisku poistné na zdravotné a sociálne poistenie?

Odpoveď:

Nie, zamestnávateľ nie je povinný spoločníka slovenskej s. r. o. z dôvodu vyplatenia podielu na zisku prihlásiť do registra poistencov zdravotnej a Sociálnej poisťovne a platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie.

Sociálne poistenie

V zmysle novely č. 499/2010 Z. z. zákona o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“) a novely č. 543/2010 Z. z. zákona o sociálnom poistení sa od 1. januára 2011 stávajú zamestnancami fyzické osoby v právnom vzťahu, ktorý im zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Podiel na zisku je osobitný druh príjmu. Považuje sa za tzv. pasívny príjem, pretože sa nedosahuje z aktívnej činnosti, ale z kapitálového majetku spoločnosti a je predmetom dane z príjmov právnickej osoby.

Podiel na zisku je vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva a je určený na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP vyplácaný podiel na zisku nie je predmetom dane fyzickej osoby a nepovažuje sa za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že ak je spoločníkovi vyplatený len podiel na zisku, táto skutočnosť mu nezakladá postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia a vyplatený podiel zo zisku nevstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa. Fyzická osoba by nadobudla postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe práva na iný druh príjmu ako podiel na zisku.

Zdravotné poistenie

Od 1. januára 2011 sa z vyplatených podielov na zisku zadefinovaných v § 3 ods. 2 písm. c) ZDP platí poistné na zdravotné poistenie. Upozorňujeme však na skutočnosť, že podľa prechodného ustanovenia § 36 ods. 12 ZZP sa povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie vzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti novely zákona, teda po 1. januári 2011.

Z uvedeného vyplýva, že z podielov na zisku, ktoré sa vyplácajú zo zisku dosiahnutom za účtovné obdobie roku 2010, sa poistné na zdravotné poistenie platiť nebude.

Ak by nastala obdobná situácia o rok neskôr a išlo by o vyplácanie podielov zo zisku dosiahnutého za rok 2011, tak by sa pri súčasne platných právnych predpisoch poistné na zdravotné poistenie platilo.

Z uvedeného vyplýva, že ak slovenská spoločnosť s r. o. vyplatí spoločníkovi podiel na zisku za rok 2011, spoločníkovi – v súlade s § 13 ods. 6 ZZP – vznikne povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie, pričom vymeriavacím základom pre odvod poistného bude príjem z podielov na zisku, ktorý v rozhodujúcom období presiahne sumu mesačného minimálneho základu zadefinovaného pre SZČO v § 13 ods. 10 ZZP (pre rok 2011 je vo výške 329,06 €).

Ak príjem z vyplatených podielov na zisku presiahne mesačný minimálny základ, do vymeriavacieho základu sa zahrnie len príjem nad minimálny základ. Spoločník si zúčtuje poistné formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 zrealizovaného v roku 2012.

Na rozhodovanie sa, podľa akých právnych predpisov by sa zaplatilo poistné na zdravotné poistenie, má vplyv viacero skutočností. Zo zadania príkladu vyplýva, že fyzická osoba – občan SR, je zdravotne poistená v štáte EÚ a v tejto krajine nevykonáva žiadnu inú pracovnú, resp. obdobnú činnosť (vyplýva to zo zadania príkladu). Pri určení uplatniteľnej legislatívy sa preto použije všeobecné pravidlo „lex loci laboris“ vyplývajúce z nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009.

To znamená, že na fyzickú osobu sa budú vzťahovať pri platení poistného na zdravotné poistenie právne predpisy toho členského štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť, teda právne predpisy SR, pretože zárobkovou činnosťou je podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní.

Podiel na zisku vyplatený zamestnancom bez majetkovej účasti

Otázka:

Spoločnosť bude vyplácať podiel na zisku zamestnancom bez majetkovej účasti. Aké sú jej odvodové povinnosti a daňové povinnosti?

Odpoveď:

Pre zamestnancov bez majetkovej účasti sa vyplatený podiel na zisku, či už z účtovného obdobia roku 2011, alebo zo skorších období po roku 2004, považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý je od dane oslobodený.

To znamená, že spoločnosť z vyplateného podielu na zisku pri výplate nebude vysporiadavať daň. V prípade odvodu poistného je potrebné rozlíšiť, či sa podiel na zisku vypláca z účtovného obdobia roku 2011, alebo z účtovného obdobia zo skorších období pred rokom 2011.

Spoločnosť z podielu na zisku, z účtovného obdobia za rok 2011 alebo zo skoršieho obdobia pred rokom 2011, vyplateného zamestnancom bez majetkovej účasti odvádza len poistné na sociálne poistenie. Vyplýva to z § 138 ods. 1 druhej vety zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Vymeriavacím základom zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Poistné na zdravotné poistenie si vysporiadava sám zamestnanec, ale len z podielu na zisku z účtovného obdobia za rok 2011. Poistné vysporiadava v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia za rok 2012 až v roku 2013. Ako je už uvedené, zdravotné poistenie z podielu na zisku vykázaného z účtovného obdobia za rok 2011 zaplatí zamestnanec sám pri podaní ročného zúčtovania verejného zdravotného poistenia z príjmu, ktorý presiahne sumu 329,06 €/rok, sadzba poistného je 10 %. Vyplýva to z § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení.

Z podielu na zisku vyplateného zamestnancom bez majetkovej účasti z účtovného obdobia zo skorších období pred rokom 2011 poistné na zdravotné poistenie neplatí ani zamestnanec, ani zamestnávateľ.

Vyplatenie podielov na zisku z rezervného fondu

Otázka:

Obchodná spoločnosť (s. r. o.) pridelila zo zisku za rok 2008 (v roku 2009) a zo zisku za rok 2009 (v roku 2010) do rezervného fondu viac, ako bol minimálny limit. Z toho dôvodu zostatok fondu je viac ako 10 % základného imania.

1. Môže obchodná spoločnosť znížiť rezervný fond vytvorený zo zisku za rok 2008 a 2009 a získanú sumu vyplatiť v roku 2011 spoločníkom ako podiel na zisku?

2. Bude u spoločníkov tento príjem zdanený daňou z príjmu fyzických osôb?

3. Bude výplata podielov zo zisku za rok 2010 a predchádzajúce roky podliehať plateniu zdravotného poistenia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2011?

Odpoveď:

ad 1

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže v roku 2011 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatiť spoločníkom podiely na zisku za rok 2008 a 2009. Výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia s. r. o. patrí okrem iného i prijatie rozhodnutia o rozdelení zisku [§ 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov].

Jedine spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným majú teda právo určiť, akým spôsobom a na aké účely sa použije zisk spoločnosti, samozrejme, rešpektujúc zákonné povinnosti (napr. tvorba rezervného fondu) a zmluvné povinnosti vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Valné zhromaždenie môže dodatočne zmeniť aj svoje pôvodné rozhodnutie (napr. dodatočne znížiť prídel do rezervného fondu v prospech výplat podielov na zisku). Spoločníci na valnom zhromaždení rozhodujú formou uznesenia, ktoré sa musí špecifikovať v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia. Obsahové a formálne náležitosti zápisnice určuje § 127a Obchodného zákonníka.

ad 2

Podiely na zisku za rok 2008 a 2009 vyplatené spoločníkom v roku 2011 nie sú predmetom dane. V zmysle § 52 ods. 24 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva, že ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c), podľa ktorého podiely na zisku nie sú zdaňované, sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona – teda zákona č. 595/2003 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2004. Na základe uvedeného vyplatené podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2004 a neskôr sa nezdaňujú.

ad 3

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovných obdobiach do 31. decembra 2010. Na základe zákona č. 499/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, sa od 1. januára 2011 za zárobkovú činnosť považuje aj dosahovanie podielu na zisku vyplácaného zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Ide o druh príjmu, ktorý sa spolu s inými kapitálovými príjmami označuje legislatívnou skratkou „dividendy“. V zmysle § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2011 povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. januári 2011. To znamená, že povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovných obdobiach do 31. decembra 2010. Nie je podstatné, v ktorom období dôjde k výplate dividend.

Podiel na zisku vyplatený v r. 2011 za účtovné obdobie roku 2003 a odvody poistného

Otázka:

Ako postupovať, ak spoločníci s. r. o. mali v máji 2012 vyplatené podiely na zisku za predchádzajúce roky (rok 2009 a 2010) a v ďalších mesiacoch (nepravidelne) im budú tieto podiely na zisku vyplácané naďalej, a to vo vzťahu k odvodom do zdravotnej poisťovne?

Akým spôsobom platiť tieto odvody za firmu a spoločníkov mesačne alebo až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2012, čiže v roku 2013?

Odpoveď:

Spoločníci s majetkovou účasťou v spoločnosti, ktorí budú mať vyplatený v roku 2012 podiel na zisku, ktorý bol dosiahnutý za účtovné obdobie roku 2009 a za účtovné obdobie roku 2010, nebudú mať povinnosť z tohto plnenia vypočítať a odviesť preddavky na zdravotné poistenie.

Zákonom č. 499/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý upravil v § 36 ods. 12 platenie odvodov z podielu na zisku, ak podiel na zisku zo skorších účtovných období bude vyplatený po roku 2011. Podľa uvedeného ustanovenia povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo až po účinnosti zákona o zdravotnom poistení, t. j. dosiahnuté za rok 2011, vyplatené najskôr v roku 2012.