Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes188
mod_vvisit_counterCelkovo900802
online: 46 
Chcem kúpiť ready made spoločnosť. Čo by som mal vedieť

Ak sa rozhodnete začať podnikať ako právnická osoba, určite sa budete zamýšľať nad tým, či si spoločnosť kúpiť alebo si ju založiť. Obidve tieto formy začatia podnikania majú svoje výhody aj nevýhody. Aké to sú? A čo môžete od kúpy tzv. ready-made, resp. secondhand spoločnosti očakávať?

S čím začať?

V prípade, ak si chcete kúpiť ready-made spoločnosť, musíte sa rozhodnúť o akú právnu formu máte záujem.

Kúpiť, ako ready-made spoločnosť, je možné spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, prípadne tiež tzv. európsku spoločnosť.

Pri kúpe ready-made spoločnosti je v prvom rade potrebné si overiť, či táto spoločnosť existuje, t.j. či má oprávnenie na podnikanie (predmetom činnosti ready-made spoločností sú zvyčajne voľné živnosti ako maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, atď.), či je zaregistrovaná  v príslušnom obchodnom registri, prihlásená na daňovom úrade a či jej základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

Pred tým ako sa rozhodnete kúpiť ready-made (secondhand) spoločnosť je taktiež dôležité rozhodnúť sa, o akú spoločnosť mate záujem. Je možné kúpiť ready-made spoločnosť, ktorá bola založená za účelom jej ďalšieho predaja a do momentu jej prevodu nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Pri takejto spoločnosti je zrejmé, že nemá žiadne pohľadávky alebo záväzky voči tretím osobám. Je možné taktiež kúpiť spoločnosť, ktorá už existuje určitú dobu, počas ktorej vykonávala podnikateľskú činnosť. Takáto spoločnosť je vhodná pre tých, ktorí potrebujú preukázať pozitívne fungovanie a stabilitu danej spoločnosti na trhu, napr. v prípade uchádzania sa o väčšieho obchodného partnera, rozsiahlejšiu transakciu alebo v prípade záujmu o zaregistrovanie sa na daň z pridanej hodnoty, atď.     

Výhody kúpy ready-made spoločnosti

Ak sa rozhodnete pre kúpu ready-made spoločnosti, jej nadobudnutie je už len technickou záležitosťou. Jednou z najväčších výhod kúpy ready-made spoločnosti je teda možnosť začať podnikať v pomerne krátkom čase po tom, ako sa rozhodnete ju kúpiť.

Zápis zmeny spoločníka v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. akcionára (ak ide o spoločnosť s jediným akcionárom) v prípade akciovej a európskej spoločnosti do obchodného registra má len deklaratórny účinok, t.j. takýto zápis zmenu spoločníka (akcionára) nespôsobuje, len potvrdzuje už existujúci stav. To znamená, že z pohľadu tretích osôb nadobúdateľ nadobúda obchodný podiel v ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným už dňom podpisu (účinnosti) zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri ready-made akciovej alebo európskej spoločnosti, ktorá vydala listinné akcie na meno, tieto prechádzajú na nadobúdateľa podpisom (účinnosťou) zmluvy o prevode akcií, vyplnením rubopisu a odovzdaním akcií nadobúdateľovi. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj pri akciovej a európskej spoločnosti, ktorá vydala listinné akcie na meno, je potrebné nezabudnúť na dodržanie formálnej podmienky účinnosti prevodu voči spoločnosti. Pri spoločnosti z ručením obmedzeným je prevod účinný voči spoločnosti až ňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, pri vyššie uvedenej akciovej a európskej spoločnosti je to dňom zaregistrovania nového akcionára v zozname akcionárov.  

Pri ready-made akciových alebo európskych spoločnostiach, ktoré vydali zaknihované akcie, je potrebné nezabúdať na to, že záväzok previesť akcie na nadobúdateľa je splnený až registráciou prevodu akcií v centrálnom depozitári, čo trochu predlžuje termín, kedy môže nadobúdateľ ready-made spoločnosti začať podnikať. Z tohto dôvodu ponúkané ready-made akciové a európske spoločnosti majú vo väčšine prípadov listinné akcie na meno.

Deň, kedy budú splnené vyššie uvedené podmienky potrebné na prevod obchodného podielu, resp. akcií, je dňom, kedy nadobúdateľ nadobúda práva a povinnosti v spoločnosti, t.j. môže začať s ňou nakladať a rozhodovať o zmenách v nej. Týmto dňom môže teda nadobúdateľ ready-made spoločnosti, ktorej predmet činnosti sa zhoduje s jeho podnikateľským zámerom, oficiálne začať prevádzkovať, prostredníctvom tejto spoločnosti, svoju obchodnú činnosť, t.j. uzatvárať zmluvy, predávať tovar, poskytovať služby, atď. Ak sa predmet činnosti ready-made spoločnosti nezhoduje z obchodnou činnosťou nadobúdateľa, bude potrebné tento predmet činnosti zmeniť, resp. rozšíriť.

Okrem možného rozhodnutia o zmene predmetu činnosti je vhodné rozhodnúť aj o zmene štatutárneho orgánu, a to ihneď po nadobudnutí obchodného podielu (akcií) v ready-made spoločnosti. Obidve tieto zmeny majú taktiež deklaratórny charakter. V prípade zmeny štatutárneho orgánu, nový štatutárny orgán môže konať v mene spoločnosti už dňom jeho zvolenia do funkcie. Zmena predmetu činnosti je trochu časovo a administratívne náročnejšia. Nadobúdateľ ready-made spoločnosti síce nemusí čakať, kým nové predmety činnosti budú zapísané do obchodného registra, avšak v oblasti, ktorej sa týka rozšírenie predmetu činnosti môže začať podnikať až odo dňa nadobudnutia požadovaného živnostenského oprávnenia, licencie, poprípade povolenia vydaného príslušným úradom.

Ďalšou veľmi častou zmenou, ktorú nadobúdatelia ready-made spoločnosti požadujú je zmena obchodného mena. Ide taktiež o zmenu, ktorú môže nadobúdateľ urobiť ihneď po nadobudnutí obchodného podielu (akcií) v ready-made spoločnosti, avšak je potrebné pamätať na to, že táto zmena je účinná až zápisom do obchodného registra. To znamená, že a až do doby zaregistrovania nového obchodného mena do obchodného registra je potrebné vykonávať obchodnú činnosť pod pôvodným názvom spoločnosti.

Ďalším pozitívom kúpy ready-made spoločnosti je aj fakt, že nadobúdateľ takejto spoločnosti je odbremenený od administratívnej záťaže súvisiacej so založením novej spoločnosti.


Nevýhody kúpy ready-made spoločnosti

Základnou nevýhodou kúpy ready-made spoločností je ich cena, tá je vo väčšine prípadov vyššia ako sú náklady na založenie novej spoločnosti. Nadobúdateľ ready-made spoločnosti si v tomto prípade pripláca za možnosť rýchleho začatia podnikania a za menšiu administratívnu záťaž.

Kúpna cena ready-made spoločnosti by mala zahŕňať:
 


  • dokumentáciu potrebnú na prevod spoločnosti na nového nadobúdateľa, vrátane dokumentov súvisiacich s následnými zmenami, ktoré je potrebné po nadobudnutí spoločnosti urobiť (ako je napr. zmena obchodného mena, štatutárneho orgánu, sídla, atď.),
  • notárske, súdne a iné poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti a registráciou zmien v obchodnom registri a na príslušných úradoch,
  • registráciu prevodu spoločnosti (ak sa takýto prevod registruje) a zmien v spoločnosti v obchodnom registri a na príslušných úradoch.

Nevýhodou kúpy ready-made spoločnosti môže byť aj to, že nadobúdateľ nemá všetky informácie o tom akým spôsobom bola spoločnosť založená a či pri jej založení boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky. V prípade, ak niektoré zo zákonom stanovených podmienok neboli pri založení ready-made spoločnosti splnené, môže to viesť v budúcnosti k rozhodnutiu súdu o neplatnosti takejto spoločnosti. Aj v tomto prípade je hrozba skôr teoretická ako praktická.

Pre niektorých nadobúdateľov môže byť nevýhodou aj fakt, že história spoločnosti (pôvodný názov, spoločník/akcionár (ak ide o jediného akcionára), štatutár, atď.) bude vždy viditeľná na úplnom výpise spoločnosti z obchodného registra.

Na čo pri kúpe ready-made spoločnosti nezabúdať?

Pri kúpe ready-made spoločnosti je potrebné najmä si overiť:
 

  1. či bola ready –made spoločnosť riadne založená a zaregistrovaná
  2. v akých oblastiach môže ready-made spoločnosť podnikať (aké sú jej predmety činnosti)
  3. aké zmeny je v ready made spoločnosti urobiť pred začatím podnikania (zmena predmetu činnosti, štatutárneho orgánu, prípadne dozornej rady, obchodného mena)
  4. či spoločnosť má minulé záväzky
  5. čo všetko zahŕňa kúpna cena