Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o. je právnickou osobou založenou za účelom podnikania, vytvorenia zisku. S.r.o. je kapitálová obchodná spoločnosť. Spoločnosť s.r.o. zodpovedá za záväzky celým svojím majetkom. S.r.o. ako samostatný právny subjekt musí mať obchodné meno, sídlo, štatutárny orgán.

Obchodné meno spoločnosti s.r.o. musí obsahovať označenie„ spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s.r.o.“ alebo „s.r.o.“. S.r.o. za zakladá spísaním spoločenskej zmluvy – spoločníkmi. Základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Minimélne základné imanie s.r.o. je 5000€. Spoločnosť s.r.o. môže založiť jedna osoba alebo niekoľko spoločníkov (maximálne 50 spoločníkov).

Spoločník ručí za záväzky spoločnosti s.r.o. do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu jeho účasti na základnom imaní spoločnosti s.r.o. Spoločníci musia vklad zložiť vopred. Minimálny vklad spločníka je 750€.

Na založení spoločnosti s.r.o. sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí byť však deliteľná tisícom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti s.r.o. Vklad spoločníkov môže byť aj nefinančný. Ak sa majú poskytnúť nepeňažné vklady, musí sa v spoločenskej zmluve uviesť predmet vkladu, spôsob určenia jeho ceny a suma, ktorou sa započítava na vklad spoločníka.

Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie, ktoré môže vykonávať kontrolnú činnosť.

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti s.r.o. je štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti. Konateľov može byť neobmendzený počet. Ak sú viacerí, v spoločenskej zmluve sa ustanoví spôsob konania. Konatelia môžu konať v mene spoločnosti na vonok samostatne alebo spoločne.